Грамматические формы глаголов

Польские глаголы (с их переводами на русский язык), которые образуют более трудные и менее регулярные грамматические формы, что связано с чередованиями гласных и согласных звуков, которые происходят в их основе.

Biec / biegnąć (бежать) biegnę, biegnie, biegł, biegła, biegli, biegły, biegnij!, biegnąc, biegnący, dobiegłszy, pobiegłszy, przybiegłszy.
Bóść (бодать) bodę, bodzie, bódł, bodła, bodli, bodły, bodąc, bódź!
Brać (брать) biorę, bierze, biorąc. См. также: dobrać, nabrać, odebrać, rozebrać, zebrać и др.
Сhrzęścić (крестить) chrzęszczę, chrzęści, chrzęścił, chrzęść!, chrzęszcząc.
Chwiać (się) (шатать(ся)) chwieję, chwieje, chwiej!, chwiał, chwiali / chwieli, chwiały. Ср.: śmiać się.
Ciąć (резать) tnę, tnie, ciął, cięła, cięli, cięły; tnij! См. также: odciąć, przeciąć, rozciąć, ściąć, uciąć.
Ciągnąć (тянуть) ciągnę, ciągnie, ciągnął, ciągnęła, ciągnęli, ciągnęły, ciągnij!
Dąć (дуть) dmę, dmie, dął, dęła, dęli, dęły, dmij!, dęty.
Deptać (топтать) depczę, depсze, depcząc, depcz!
Dojrzeć (дозреть) dojrzeję, dojrzeje, dojrzał, dojrzała, dojrzeli, dojrzały, dojrzej!
Dojrzeć (заметить, увидеть) dojrzę, dojrzy, dojrzał, dojrzała, dojrzeli, dojrzały, dojrzyj!
Drzeć (рвать, драть) drę, drze, darł, drzyj!, drąc.
Drżeć (дрожать) drżę, drży, drżał, drżeli; drzyj!, drzyjcie!, drżąc.
Giąć (гнуть) gnę, gnie, giął, gięła, gięli, gięły, gnij!
Gnieść (давить) gniotę, gniecie, gniótł, gniotła, gnietli, gniotły, gnieć!, gniotąc, gnieciony.
Grzać (греть) grzeję, grzeje, grzej!, grzał, grzali / grzeli.
Grzęznąć /grząźć (грязнуть) grzęznę, grzęźnie, grzązł, grzęzła, grzęźli, grzęzły, ugrzęznąć, ugrzązłszy / ugrzeznąwszy.
Iść (идти) idę, idzie, szedł, szła, szli, szły, idź!, idąc, idący. См. также: dojść, nadejść, obejść, odejść, podejść, pójść, przejść, przyjść, rozejść się, ujść, wejść, wyjść, zajść, zejść.
Kaszlać / kaszleć (кашлять) kaszlę, kaszle, kaszlał, kaszlali, kaszlały, kaszlący, kaszlaj!
Kąsać (кусать) kąsam, kąsa, kąsają, kąsając, kąsaj!
Kląć (проклинать) klnę, klnie, klął, klęła, klęli, klęły, klnąc, klnij!, przekląwszy.
Klęknąć (стать на колени) klęknę, klęknie, klęknął, kląkł, klęknij!, ukląkłszy /uklęknąwszy.
Kłuć (колоть) kłuję, kłuje, kłuj!, kłując или: kolę, kole, kol!, kłuł, kłuła, kłuli, kłuły; kłuty, ukłuwszy.
Kwitnąć (цвести) kwitnę, kwitnie, kwitnął / kwitł, kwitła / kwitnęła, kwitły / kwitnęły, kwitnij!, zakwitłszy / zakwitnąwszy.
Lać (лить) leję, leje, lał, lała, lali / leli, lały, lej!
Legnąć / lec (лечь) legnę, legnie, legł, legła, legli, legły, legnij!
Leźć (лезть) lezę, lezie, lazł, leźli, lazły, leź!, wylazłszy.
Łgać (лгать) łżę, łże, łżyj!, łgał.
Marznąć (мерзнуть) marznę, marznie, marzł / marznął, marzła, marzli, marzły, marznij!
Miąć (мять) mnę, mnie, miął, mięła, mięli, mięły, mnij!, mięty.
Miesić (месить) mieszę, miesi, miesząc, miesił, miesiła, mieś!, zamiesiwszy.
Mieść (мести) miotę, miecie, miótł, miotła, mietli, miotły, mieć!
Mleć (молоть) mielę, miele, mełł, mełła, meł1i, mełły, miel!, mielony.
Móc (мочь) mogę, może, mogący, mógł, mogła, mogli, mogły.
Nająć (нанять) najmę, najmie, najął, najęła, najęli, najęły, nająwszy, najmij! См. также: objąć, odnająć, wyjąć, wynająć, zająć, zdjąć и др.
Najmować (нанимать) najmuję, najmuje, najmij!, najmował, najmowała, najmowali, najmowały, najmując. См. также: wynajmować, obejmować, odejmować, podejmować, pojmować, przejmować, przyjmować, ujmować, wyjmować, zajmować, zdejmować и др.
Nieść (нести) niosę, niesie, nieś!, niósł, niosła, nieśli, niosły, niósłszy, niosąc.
Obejrzeć (осмотреть) obejrzę, obejrzy, obejrzał, obejrzeli, obejrzały, obejrzyj! См. также: przejrzeć, rozejrzeć się, ujrzeć, wejrzeć, wyjrzeć, zajrzeć, spojrzeć.
Pachnąć (пахнуть) pachnę, pachnie, pachnął / pachniał, pachnęła / pachniała, pachnęli / pachnieli, pachnęły / pachniały, pachnąc, pachnący, pachnij!
Patrzeć (смотреть) patrzę, patrzy, patrzał, patrzała, patrzeli, patrzały, patrz!, patrząc.
Patrzyć (смотреть) patrzę, patrzy, patrzył, patrzyła, patrzyli, patrzyły, patrz!, patrząc.
Pleć (полоть) cм. mleć.
Pleść (плести) plotę, plecie, plótł, plotła, pletli, plotły, plotąc, pleć!, splótłszy, zaplótłszy, rozplótłszy.
Prząść (прясть) przędę, przędą, prządł, przędła, przędli, przędły, prządź! / przędz!, uprządłszy.
Przedsięwziąć (предпринять) przedsięwezmę, przedsięweźmie, przedsięwziął, przedsięwzięła, przedsięwzięli, przedsięwzięły.
Przelęknąć się (испугаться) przelęknę się, przeleknie się, przeląkł się, przelękła się, przelękli się, przelękły się, przelęknij się!
Przesiąknąć (просочиться) przesiąknę, przesiąknie, przesiąkł / przesiąknął, przesiąkła / przesiąknęła, przesiąknij!, przesiąknąwszy / przesiąkłszy.
Przysięgnąć (присягнуть) przysięgnę, przysięgnie, przysiągł, przesięgła, przysięgnij!, przysiągłszy.
Rosnąć (расти) rosnę, rośnie, rósł, rosła, rośli, rosły, rośnij!
Rozpostrzeć (раскинуть, распростереть, развернуть) rozpostrę, rozpostrze, rozpostrzyj!, rozpostarł, rozpostarłszy.
Rwać (рвать) rwę, rwie, rwał, rwij!, rwąc.
Rzec (сказать) rzeknę, rzeknie, rzekł, rzekła, rzekli, rzekły, rzeknij!, rzekłszy.
Schnąć (сохнуть) schnę, schnie, schnął / sechł, schła, schły, schnij!
Siąść (сесть) siądę, siądzie, siądź!, siadł, siadłszy.
Słać (стелить) ścielę, ściele, ściel!, ścieląc, słał, słała, słali, słały, słany, wysławszy.
Ssać (сосать) ssę, ssie, ssał, ssij!, ssący.
Strzec (стеречь) strzegę, strzeże, strzeż!, strzegł.
Śmiać się (смеяться) śmieję się, śmieje się, smiej się!, śmiał się, śmiała się, śmiali się, śmiały się, śmiejąc się.
Tlić się (тлеть) tlę się, tli się, tlił się, tliły się, tląc się, tlij się!
Trzeć (тереть) trę, trze, tarł, trzyj!
Wieść (вести) wiodę, wiedzie, wiedź!, wiódł, wiodła, wiedli, wiodły, wiódłszy, wiodąc.
Wieźć (везти) wiozę, wiezie, wieź!, wiózł, wiozła, wieźli, wiozły, wiózłszy, wioząc.
Więdnąć (вянуть) więdnę, więdnie, więdnął / wiądł, więdła, więdły, więdnij!, więdnąc, więdnący, zwiędły.
Wlec (тянуть) wlokę / wlekę, wlecze, wlókł, wlokła / wlekła, wlekli, wlokły / wlekły, wlecz!, wlokąc / wlekąc, zawlókłszy.
Zaprząc (запрячь) zaprzęgnę, zaprzęgnie, zaprzągł, zaprzęgła, zaprzęgli, zaprzęgnij!
Zawrzeć (заключить, закрыть) zawrę, zawrze, zawarł, zawarła, zawarli, zawarły, zawrzyj!

Читать далее

Грамматический русско-польский словарь глагольной сочетаемости Аббревиатуры

Содержание

Графика. Орфография. Фонетика:

 1. Графика и орфография
 2. Фонетика

Морфология:

 1. Имя существительное
 2. Имя прилагательное
 3. Имя числительное
 4. Наречие
 5. Местоимение
 6. Глагол

Синтаксис:

 1. Словосочетание
 2. Простое предложение
 3. Сложное предложение
 4. Пунктуация

Дополнительно: